4-Year MD Program

All Saints University, Dominica

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

4-Year MD Program

All Saints University, Dominica

Chương trình giảng dạy

Yêu cầu tốt nghiệp

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối July 21, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Locations
Dominica - Roseau, Saint George Parish
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2018, Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2018, Tháng 2 2019
Dominica - Roseau, Saint George Parish
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ