Read the Official Description

()

()

()

()

()

(

Vui lòng gửi email cho chúng tôi bản sao các giấy tờ sau:

Chúng tôi sẽ trả lời bạn có thêm thông tin.

  • Hoàn thành cấp độ đầu tiên của nghiên cứu Giáo dục Đại học (Cử nhân khoa học hoặc thú y Animal, Biosciences hoặc khoa học có liên quan) - áp dụng cho các khóa học 4 năm
Program taught in:
Anh
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 - 6 năm
Toàn thời gian
Price
8,000 EUR
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date