Doctor of Veterinary Medicine

The University Of Veterinary Medicine And Pharmacy In Kosice

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Doctor of Veterinary Medicine

The University Of Veterinary Medicine And Pharmacy In Kosice

()

()

()

()

()

(

Vui lòng gửi email cho chúng tôi bản sao các giấy tờ sau:

Chúng tôi sẽ trả lời bạn có thêm thông tin.

  • Hoàn thành cấp độ đầu tiên của nghiên cứu Giáo dục Đại học (Cử nhân khoa học hoặc thú y Animal, Biosciences hoặc khoa học có liên quan) - áp dụng cho các khóa học 4 năm
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 - 6 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
8,000 EUR
Locations
Slovakia - Košice, Košice Region
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Slovakia - Košice, Košice Region
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ