Bachelor of Science Degree in Life Science

Logan University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bachelor of Science Degree in Life Science

Logan University

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
3 - 4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
24,750 USD
Locations
Hoa Kỳ - Chesterfield, Missouri
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Chesterfield, Missouri
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ