Các nhà chụp X quang liên tục phấn đấu cung cấp chăm sóc bệnh nhân có chất lượng và đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế tiếp xúc với phóng xạ đối với bệnh nhân, bản thân họ và những người khác.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Trinity College of Nursing & Health Sciences

Xem 4 các khóa học tại Trinity College of Nursing & Health Sciences »

Khóa học này là ở trường
Duration
77 giờ
Toàn thời gian
Price
535 USD
Theo địa điểm
Theo ngày