Bác sĩ thú y

Chung

Giới thiệu về trường

Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara.

Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara. Đọc ít hơn
Timișoara
Xem hồ sơ trường