1 năm

Học kỳ 1

Học kỳ 2

2 năm

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 11 các khóa học tại AIMST University »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 năm
Toàn thời gian