Bằng thạc sĩ về khoa học điều dưỡng

Jaume I University (Universitat Jaume I)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng thạc sĩ về khoa học điều dưỡng

Jaume I University (Universitat Jaume I)

Bằng Các Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (ấn bản thứ 6) đã thành lập chính nó như là một trong những huấn luyện tốt nhất cung cấp chu kỳ thứ 2 trong lĩnh vực điều dưỡng. Chương trình tổng thể này cho phép phát triển các kỹ năng cần thiết cho nghiên cứu trong điều dưỡng, cùng với nội dung sâu sắc hơn trong giáo dục, quản lý và tiên tiến lâm sàng. Vì vậy, các chuyên gia tham dự Masters có được một cái nhìn rộng của điều dưỡng trong tất cả các khía cạnh của nó: chăm sóc sức khỏe, giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Đây là một tổng thể với nhân vật bán, với truyền hình trực tiếp của các lớp học thông qua Internet, và cũng cung cấp liên tục trong các chương trình Tiến sĩ về Khoa học Điều dưỡng Uji.

  • Phối hợp: Victor Gonzalez sự hòa âm. Sở dưỡng. Uji.
  • Số tín chỉ: 120 ECTS các khoản tín dụng
  • Thời gian: hai năm học (tháng 11 năm 2017 / tháng 9 năm 2019)
  • Phương thức: Pha trộn (tháng 11 năm 2017 / tháng 7 năm 2019)
  • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Tây Ban Nha
  • Giá: chờ xuất bản (2016: 46,20 € / tín dụng)
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Tây Ban Nha
Thời gian và Giá
Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Bán thời gian
Price
Giá
46 EUR
- tín dụng
Locations
Tây Ban Nha - Castellón de la Plana, Valencian Community
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Tây Ban Nha - Castellón de la Plana, Valencian Community
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ