Chứng chỉ trực tuyến về dịch tễ học , có sẵn dưới dạng chứng chỉ tốt nghiệp độc lập hoặc là một bộ môn tự chọn trong chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng (CEPH) được công nhận, trang bị cho sinh viên áp dụng các phương pháp nghiên cứu và thống kê và ảnh hưởng của bệnh tật, và cuối cùng giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Thông qua nghiên cứu, giáo dục và chính sách, các nhà dịch tễ học đảm nhận nhiệm vụ phát hiện ra các xu hướng và giảm thiểu rủi ro và tỷ lệ mắc các kết quả tiêu cực về sức khỏe. Các kỹ năng cần thiết để vượt qua nhiều ngành từ truyền thông đến khoa học.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại Benedictine University Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 15, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2020
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date