Đọc Mô tả chính thức

Vào cuối này sinh viên đủ điều kiện sẽ đã sản xuất một luận án nghiên cứu.

Yêu cầu nhập học

MTech y sinh Công nghệ hoặc bằng cấp tương đương.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Bà Ingrid van der Westhuyzen
Tel: 011 559 6263 / E-mail: ingridv@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020