Đọc Mô tả chính thức

Trường Khoa học Đời sống tại Cao đẳng Irvine Valley cung cấp một loạt các khóa học về khoa học sinh học cũng như các khóa học về nghiên cứu môi trường. Các khóa học giới thiệu tập trung vào các lý thuyết và khái niệm trong năm lĩnh vực chính: sinh học tế bào và phân tử, di truyền học, tiến hóa, sinh thái và toàn bộ sinh học sinh vật. Các khóa học chuyên sâu hơn xem xét mở rộng các nguyên tắc cơ bản này liên quan đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, bao gồm thực vật học, động vật học, giải phẫu người, sinh lý người, sinh học tế bào, vi sinh học, lịch sử tự nhiên và sinh học biển. Sinh viên có thể hoàn thành các khóa học trong bộ môn để đáp ứng các yêu cầu về giáo dục tổng quát, để đáp ứng các điều kiện tiên quyết cho các chương trình liên quan đến sức khoẻ như điều dưỡng, đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp tại các cơ sở chuyển tiếp tương lai, hoặc để hoàn thành văn bằng Associate in Arts với chuyên ngành về sinh học hoặc sức khoẻ Khoa học.

Chính

Các yêu cầu cho các chuyên ngành trong các ngành khoa học đời sống nhằm cung cấp một nền tảng vững chắc cho sinh viên muốn theo học tiếp theo ở cấp độ đại học và một số chương trình sau đại học. Chúng cũng dành cho những sinh viên có kế hoạch tham gia một chương trình chuyên nghiệp hoặc chuyên nghiệp trong lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ. Các giảng viên khuyến cáo mạnh mẽ rằng sinh viên không có nền tảng vững chắc về các nguyên tắc sinh học cơ bản hoàn thành cả Biology 93 và Biology 94 để chuẩn bị cho các khóa học chuyên biệt hơn. Ngoài các khóa học cốt lõi cho các lĩnh vực chính hoặc liên quan đến sức khoẻ, giới thiệu về khoa học khác thường được khuyến cáo và cần thiết cho nghiên cứu tiên tiến hơn. Các giảng viên sinh học do đó gợi ý rằng học sinh hoàn thành các khóa học thích hợp trong hóa học, vật lý và toán học đồng thời với các khóa học về sinh học. Học sinh nên tham khảo các yêu cầu của các tổ chức tương lai hoặc tìm kiếm lời khuyên từ một thành viên của khoa sinh học hoặc tư vấn viên trước khi lựa chọn tự chọn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 1 các khóa học tại Irvine Valley College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
46 USD
trên một đơn vị
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date