Mức độ liên kết trong khoa học ứng dụng: trợ lý vật lý trị liệu (PTA)

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Trợ Lý Trá» Liá»u Vật lý (PTA) Äang có nhu cầu cao, và yêu cầu tiếp tục tÄng trÆ°á»ng nhanh hÆ¡n so vá»i hầu hết các ngành nghá». sinh viên của chúng tôi có Äược viá»c làm có ý nghÄ©a ngay sau khi tá»t nghiá»p.

 • 100% há»c sinh tá»t nghiá»p nÄm 2015 PTA Äã thông qua quá»c gia vật lý trá» liá»u kiá»m tra của há».
 • ChÆ°Æ¡ng trình PTA của chúng tôi có tá»· lá» viá»c làm 100% cho sinh viên tá»t nghiá»p Äược cấp phép của chúng tôi!
 • PTA kiếm Äược khoảng $ 42,000 / nÄm (trung bình quá»c gia).
 • ChÆ°Æ¡ng trình Äược công nhận bá»i Ủy ban công nhận trong vật lý trá» liá»u Giáo dục (CAPTE).

Trợ lý ChÆ°Æ¡ng trình vật lý trá» liá»u tại trung Michigan Community College Äược công nhận bá»i Ủy ban công nhận trong vật lý trá» liá»u Giáo dục (CAPTE).

1

Tá»ng quan sá»± nghiá»p

Vai trò của má»t vật lý trá» liá»u Assistant (PTA)

trợ lý Vật lý trá» liá»u (PTA) làm viá»c nhÆ° là má»t phần của má»t nhóm nghiên cứu Äá» cung cấp các dá»ch vụ vật lý trá» liá»u dÆ°á»i sá»± chá» Äạo và giám sát của bác sÄ© chuyên khoa vật lý. PTA thá»±c hiá»n các thành phần Äược lá»±a chá»n của bá»nh nhân / can thiá»p khách hàng (Äiá»u trá»), có Äược các dữ liá»u liên quan Äến các biá»n pháp can thiá»p Äược cung cấp, và làm cho các thay Äá»i trong các can thiá»p Äược lá»±a chá»n má»t trong hai Äá» tiến bá» bá»nh nhân / khách hàng theo chá» dẫn của bác sÄ© chuyên khoa vật lý hoặc Äá» bảo Äảm / an toàn của khách hàng kiên nhẫn và thoải mái.

PTA há» trợ vật lý trá» liá»u trong Äiá»u trá» cá nhân của tất cả các lứa tuá»i, từ trẻ sÆ¡ sinh Äến rất lâu Äá»i nhất, những ngÆ°á»i có vấn Äá» vá» y tế hoặc Äiá»u kiá»n sức khá»e khác liên quan Äến hạn chế khả nÄng của mình Äá» di chuyá»n và thá»±c hiá»n các hoạt Äá»ng chức nÄng trong cuá»c sá»ng hàng ngày của há».

PTA cung cấp dá»ch vụ chÄm sóc cho ngÆ°á»i dân trong má»t loạt các cài Äặt, bao gá»m cả các bá»nh viá»n, phòng khám tÆ° nhân, phòng khám ngoại trú, cÆ¡ quan y tế gia Äình, trÆ°á»ng há»c, thá» thao và các cÆ¡ sá» thá» dục, cài Äặt công viá»c, và nhà dưỡng lão. PTA phải tá»t nghiá»p từ má»t chÆ°Æ¡ng trình PTA CAPTE công nhận và cấp giấy phép hoặc yêu cầu chứng nhận á» hầu hết các quá»c gia trong Äó có má»t công trình PTA.

sinh viên của chúng tôi phát triá»n kiến ââthức của sinh viên, kỹ nÄng, giá trá» thiết yếu và thái Äá» cần thiết Äá» cung cấp từ bi, chÄm sóc vật lý trá» liá»u chất lượng. Sau khi thẩm quyá»n chứng minh các kỹ nÄng sÆ° phạm và phòng thí nghiá»m, sinh viên sẽ Äược thá»±c hành trong má»t khung cảnh lâm sàng dÆ°á»i sá»± chá» Äạo của má»t vật lý trá» liá»u (PT) hoặc PTA vá»i sá»± giám sát của má»t PT và phấn Äấu Äá» Äược các thành viên có thẩm quyá»n của các nhóm chÄm sóc sức khá»e. Sinh viên tá»t nghiá»p sẽ tiếp tục tìm kiếm cÆ¡ há»i tiếp tục giáo dục và dá»ch vụ cá»ng Äá»ng Äá» phát triá»n nghá» nghiá»p và cá nhân.

2

Job / Outlook nghiá»p

Thu nhập *

 • 2014 Pay trung bình: Khoảng $ 41,640 / nÄm hoặc 20,02 $ / giá».
 • Viá»c làm Outlook (2014-2024) *: 40% - nhanh hÆ¡n nhiá»u so vá»i mức trung bình.

* Thông tin từ Cục Thá»ng kê Lao Äá»ng nÄm 2014 con sá» này.

Bằng & Äại ChÆ°Æ¡ng trình

NÄm-Há»c kỳ trình tá»± cho ChÆ°Æ¡ng trình PTA

Trình tá»± này của khóa há»c cho phép chÆ°Æ¡ng trình PTA MMCC Äá» tuân thủ vá»i các tiêu chuẩn công nhận CAPTE. Trình tá»± này mô tả chi tiết sinh viên có thá» hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình PTA trong nÄm há»c kỳ theo má»t lá»ch trình toàn thá»i gian.

Äây không phải là cách duy nhất Äá» vào chÆ°Æ¡ng trình PTA và có thá» không Äược lý tÆ°á»ng cho tất cả há»c sinh. Nó Äược khuyên bạn gặp gỡ vá»i cá» vấn của bạn Äá» tiếp tục discus kế hoạch tá»t nhất cho bạn và vạch ra trình tá»± của các khóa há»c.

Há»c kỳ 1

 • BIO 138 * (Human Anatomy & Physiology) | 6 tín chá»
 • ENG 111 (Freshman English Composition) | 3 tín chá»
 • ALH 100 (Medical Terminology) | 2 tín chá»
 • PSY 101 (Giá»i thiá»u vá» Tâm lý chung) | 3 tín chá»
 • PTA 101 (Äá»nh hÆ°á»ng Äến vật lý trá» liá»u) | 1 tín chá»
 • SPE 101 (nguyên tắc cÆ¡ bản của truyá»n thông) | 3 tín chá»
 • HOẶC SPE 257 (Nói trÆ°á»c công chúng)
 • Tá»NG 18 tín chá»

Há»c kỳ 2

 • PTA 105 (PhÆ°Æ¡ng thức I) | 1 tín chá»
 • PTA 106 (PhÆ°Æ¡ng thức tôi Lab) | 2 tín chá»
 • PTA 110 (trá» Tập thá» dục) | 1 tín chá»
 • PTA 111 (Therapeutic dục Lab) | 2 tín chá»
 • PTA 115 (Clinical Kinesiology) | 1,5 tín chá»
 • PTA 116 (Clinical Kinesiology Lab) | 1 tín chá»
 • CIS 100 (Giá»i thiá»u vá» Há» thá»ng Thông tin) | 3 tín chá»
 • Tá»NG 11,5 tín chá»

Há»c kỳ 3

 • PHY 101 (Giá»i Thiá»u Vật Lý) | 3 tín chá»
 • PTA 125 (Kỹ thuật Äo lÆ°á»ng) | 1 tín chá»
 • PTA 126 (Kỹ thuật Äo lÆ°á»ng Lab) | 2 tín chá»
 • PTA 130 (Advanced trá» Tập thá» dục) | 2 tín chá»
 • PTA 131 (Advanced trá» Tập thá» dục Lab) | 2 tín chá»
 • PTA 140 (Clinic I) | 4 tín chá»
 • Tá»NG 14 tín chá»

Há»c kỳ 4

 • HUM 200 (hiá»n Äại & VÄn hóa) | 3 tín chá»
 • HOẶC HUM 253 (American Culture) | 3 tín chá»
 • MAT 104 (Basic Äại sá») | 3 tín chá»
 • PTA 205 (PhÆ°Æ¡ng thức II) | 2 tín chá»
 • PTA 206 (PhÆ°Æ¡ng thức II Lab) | 1,5 tín chá»
 • PTA 207 (Kỹ thuật phục há»i chức nÄng) | 2 tín chá»
 • PTA 208 (Kỹ thuật phục há»i chức nÄng Lab) | 2 tín chá»
 • Tá»NG 13,5 tín chá»

Há»c kỳ 5

 • PTA 210 (Forum lâm sàng) | 3 tín chá»
 • PTA 240 (Bá»nh viá»n II) | 12 tín chá»
 • SSC 200 (Khoa há»c Xã há»i & ÄÆ°Æ¡ng Äại Mỹ) | 3 tín chá»
 • Tá»NG 18 tín chá»

* BIO 101 vá»i Äiá»m tá»i thiá»u "C" hoặc hoàn thành công của BIO 138 kỳ thi tuyá»n sinh.

Ứng dụng & Selection

Quy trình tuyá»n chá»n:

 • Bắt Äầu từ nÄm 2016, 18 sinh viên sẽ Äược nhận má»i nÄm há»c sau Selective Tuyá»n sinh Process.
 • Má»t kiá»m tra lý lá»ch rõ ràng vá»i dấu vân tay và sàng lá»c thuá»c là cần thiết trÆ°á»c khi chấp nhận cuá»i cùng vào ChÆ°Æ¡ng trình PTA. Các chi phí phát sinh của há»c sinh. sàng lá»c thuá»c ngẫu nhiên có thá» Äược yêu cầu trong suá»t chÆ°Æ¡ng trình. Há»c sinh sẽ có trách nhiá»m bao gá»m các chi phí sàng lá»c thuá»c.
 • Sinh viên vá»i má»t trá»ng tá»i bá» kết án và tá»i nhẹ nhất Äá»nh có thá» không Äược chấp nhận vào chÆ°Æ¡ng trình PTA.
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

MMCC offers a start that provides something rich and unique. Whether you’re looking to save money on your four-year or advanced educational plans, you’re coming back to college as a non-traditional st ... Đọc thêm

MMCC offers a start that provides something rich and unique. Whether you’re looking to save money on your four-year or advanced educational plans, you’re coming back to college as a non-traditional student, or you want to enter into a career in two years or less through one of our trade, technical, or occupational programs, we’re confident that you’ll Get More at Mid. Đọc ít hơn
tạo sự hài lòng , Harrison + 1 Hơn Ít hơn