Mức độ liên kết trong khoa học ứng dụng: trợ lý y tế (ma)

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

1

Há» trợ y tế là má»t trong những sá»± nghiá»p phát triá»n nhanh nhất của Äất nÆ°á»c, theo Cục Hoa Kỳ thá»ng kê lao Äá»ng, và góp phần tÄng trÆ°á»ng viá»c làm nhÆ° sau:

 • tÄng dá»± Äoán vá» sá» lượng các vÄn phòng của bác sÄ© và cÆ¡ sá» chÄm sóc ngoại trú
 • tiến bá» kỹ thuật
 • Trá»ng sá» ngÆ°á»i Mỹ lá»n tuá»i, những ngÆ°á»i cần Äiá»u trá» y tế

Trợ lý y tế cung cấp cả há» trợ lâm sàng và hành chính Äá» các bác sÄ© và các chuyên gia chÄm sóc sức khá»e khác. Trợ lý ChÆ°Æ¡ng trình y tế sẽ trá» thành má»t chÆ°Æ¡ng trình tuyá»n chá»n lá»c vá»i chá» ngá»i hạn chế trong mùa thu nÄm 2017.

TrÆ°á»ng Cao Äẳng Cá»ng Äá»ng Trung Michigan Trợ lý ChÆ°Æ¡ng trình y tế cung cấp cho sinh viên cÆ¡ há»i Äá» trá» thành chứng nhận thông qua kỳ thi quá»c gia Äược quản lý bá»i Hiá»p há»i Trợ Lý Y khoa Mỹ. Kỳ thi này Äược thá»±c hiá»n trong khi há»c sinh trong capstone Trợ Y Tế khóa há»c của há». hoàn thành thành công của kỳ thi chứng chá» này sẽ giúp chÆ°Æ¡ng trình MA MMCC Sinh viên tá»t nghiá»p vào môi trÆ°á»ng chÄm sóc sức khá»e vá»i sá»± tá»± tin và nÄng lá»±c trong các kỹ nÄng cần thiết Äá» trá» thành nhà cung cấp dá»ch vụ chÄm sóc sức khá»e hiá»u quả.

Tại sao chá»n MMCC?

 • Giá thuê 88% Äến ngày sau khóa há»c capstone ChÆ°Æ¡ng trình MA externship.
 • thành tích há»c sinh MMCC của các bài kiá»m tra tiêu chuẩn công nghiá»p Äá» xác nhận là 100%.
 • ChÆ°Æ¡ng trình MA MMCC dụng giảng viên có kinh nghiá»m trong y tế Há» trợ và ngÆ°á»i phấn Äấu Äá» sản xuất sinh viên tá»t nghiá»p trợ lý y tế Äã thá»±c hiá»n á» mức cao và ngÆ°á»i Äứng ra khá»i phần còn lại!
 • ChÆ°Æ¡ng trình MA MMCC chấp nhận Äá»i quân nhá» má»i há»c kỳ mùa thu Äá» Äảm bảo rằng sinh viên có thá» Äược giám sát chặt chẽ và nhận Äược sá»± chú ý của cá nhân vá»i các chÆ°Æ¡ng trình yêu cầu.
 • CÆ¡ há»i há»c sinh Äặc biá»t cho / kinh nghiá»m thá»±c hành thá»±c tế bao gá»m má»t kinh nghiá»m tÄ©nh mạch 1-2 ngày tại má»t phòng thí nghiá»m tại Äá»a phÆ°Æ¡ng hoặc cÆ¡ quan y tế. Các khóa há»c capstone cho Trợ lý ChÆ°Æ¡ng trình y tế Äòi há»i má»t tay vào 160 giá» kinh nghiá»m externship trong má»t vÄn phòng y tế Äá»a phÆ°Æ¡ng. externship này bao gá»m 80 giá» hành chính và 80 giá» kinh nghiá»m lâm sàng.
 • ChÆ°Æ¡ng trình MA MMCC của chá» trao reaccreditation thông qua Ủy ban công nhận của các chÆ°Æ¡ng trình giáo dục sức khá»e Äá»ng Minh (CAAHEP).
 • Phó trung Michigan Community College của Khoa há»c Ứng dụng Bằng ná»i tiếng vá»i sản phẩm của mình, sinh viên chất lượng cao Äa nÄng. Chuyên gia y tế Äá»a phÆ°Æ¡ng yêu cầu và tháng MA Há»c sinh dá»± trữ MMCC trÆ°á»c khi chúng Äược Äặt ra cho externship há» má»i mùa xuân. Má»t sá» há» thá»ng y tế / vÄn phòng liên há» vá»i Giám Äá»c ChÆ°Æ¡ng trình MA khi há» Äang tìm kiếm nhân viên chất lượng Äá» thêm vào rosters của há». Danh tiếng trong cá»ng Äá»ng Äã phát triá»n và phát triá»n mạnh trong tám nÄm qua.

Tá»ng quan sá»± nghiá»p

má»t trợ lý y tế là gì:

Trợ lý y tế là các chuyên gia chÄm sóc sức khá»e ngÆ°á»i qua Äào tạo Äá» thá»±c hiá»n cả hai nhiá»m vụ hành chính và lâm sàng. Há» làm viá»c cùng vá»i các bác sÄ© á» bá»nh nhân ngoại trú hoặc cÆ¡ sá» chÄm sóc cấp cứu, chẳng hạn nhÆ° vÄn phòng y tế và phòng khám, tại các cÆ¡ sá» chÄm sóc dài hạn nhÆ° nhà dưỡng lão, á» phòng cấp cứu bá»nh viá»n và trong các tá» chức thanh toán bảo hiá»m. Trợ lý y tế là viá»c liên lạc giữa bá»nh nhân là công cụ trong viá»c giúp bá»nh nhân cảm thấy thoải mái trong vÄn phòng của bác sÄ© và những ngÆ°á»i thÆ°á»ng xuyên giải thích hÆ°á»ng dẫn của bác sÄ© trong các chi tiết của bá»nh nhân có thá» hiá»u Äược. Trợ lý y tế thá»±c hiá»n:

nhiá»m vụ hành chính mà có thá» bao gá»m, nhÆ°ng không giá»i hạn:

 • Sá»­ dụng các ứng dụng máy tính; Trả lá»i Äiá»n thoại; Chào mừng bá»nh nhân; Cập nhật và ná»p há» sÆ¡ y tế của bá»nh nhân hoặc nhập thông tin bá»nh nhân trong Medical Record Äiá»n tá»­; Mã hóa và Äiá»n vào các hình thức bảo hiá»m hoàn; hẹn lá»ch; Bá» trí cho nhập viá»n, Äặc sản và giá»i thiá»u phẫu thuật, dá»ch vụ xét nghiá»m và chụp X-ray, vv .; Xá»­ lý thÆ° từ, thanh toán và sá» sách kế toán; Nhân viên biên chế

nhiá»m vụ lâm sàng mà có thá» bao gá»m, nhÆ°ng không giá»i hạn:

 • Lấy lá»ch sá»­ y tế; Giải thích quy trình Äiá»u trá» cho bá»nh nhân; Chuẩn bá» bá»nh nhân Äá» kiá»m tra; Há» trợ các bác sÄ© trong các kỳ thi; Thu thập và chuẩn bá» mẫu vật trong phòng thí nghiá»m; Thá»±c hiá»n các xét nghiá»m cÆ¡ bản; HÆ°á»ng dẫn bá»nh nhân vá» thuá»c và chế Äá» Än Äặc biá»t; Chuẩn bá» và cấp thuá»c theo chá» dẫn của bác sÄ©; Ủy quyá»n cho thuá»c theo toa theo chá» dẫn; Vẽ máu; Lấy Äiá»n tâm; Loại bá» chá» khâu và thay Äá»i bÄng

Job / Outlook nghiá»p

 • Thu nhập * Trung bình: $ 10 Äến $ 19 / giá» hoặc $ 21,000 - $ 40,000 / nÄm.
 • Trung bình: Khoảng $ 14 / giá» hoặc $ 29,000 / nÄm.
 • Viá»c làm Outlook (2010-2020) *: 31% - nhanh hÆ¡n nhiá»u so vá»i mức trung bình.

* Thông tin từ Cục Thá»ng kê Lao Äá»ng, 2010 con sá».

2

Full Chuá»i khóa há»c:

Chú ý: Quy Äá»nh vá» Äiá»u kiá»n sinh viên Äá» vào chÆ°Æ¡ng trình MMCC CỦA MA

 • Tất cả các khóa há»c Äiá»u kiá»n tiên quyết phải Äược thông qua vá»i Äiá»m tá»i thiá»u "C" Äá» Äủ Äiá»u kiá»n cho chÆ°Æ¡ng trình MA.
 • Hoàn thành BIO 131 phải Äược thá»±c hiá»n trong vòng 5 nÄm Äược chấp nhận vào ALH 212.
 • Má»t Äiá»m trung bình tích lÅ©y của 2.5 phải Äược duy trì trong tất cả các khóa há»c cụ thá» chÆ°Æ¡ng trình (hạn chế --- Lá»p Enrollment) Äá» tiến bá» trong chÆ°Æ¡ng trình.
 • Äiá»u kiá»n tiên quyết có thá» Äược lặp Äi lặp lại má»t lần duy nhất trong Äó bao gá»m viá»c rút tiá»n.

Các khóa há»c tiên quyết:

 • ENG 111 (3) Thành phần Freshman tiếng Anh
 • SPE 101 (3) cÆ¡ bản của truyá»n thông HOẶC SPE 257 (3) Nói trÆ°á»c công chúng
 • BIO 131 (3) cÆ¡ bản Anatomy & Physiology
 • MAT 104 (3) CÆ¡ bản Äại Sá»
 • PSY 101 (3) Giá»i thiá»u vá» Tâm lý chung
 • CIS 100 (3) Giá»i thiá»u vá» há» thá»ng xá»­ lý thông tin HOẶC BIS 130 (3) Giá»i thiá»u vá» Há» thá»ng thông tin kinh doanh
 • ALH 100 Y Thuật ngữ
 • BIS 164 (3) Truyá»n thông Doanh nghiá»p
 • BIS 127 (4) Ứng dụng vÄn phòng kế toán - Thá»±c hiá»n các thủ tục Sá» Sách Kế Toán

Yêu cầu Bằng cấp khác:

 • SCI 200 (3) Khoa há»c, Công nghá» & Xã há»i
 • PSY 212 (3) Tâm lý há»c Phát Triá»n
 • Tá»± chá»n (3) Nhóm III (không PSY) SOC 101 Äá» nghá»
 • Yêu cầu: HUM 200 (3) Hiá»n Äại & VÄn hóa
 • ALH.112 Giá»i thiá»u vá» bảo hiá»m và thanh toán
 • Luật & Äạo Äức ALH.220 y tế
 • BIS 255 (3) Thủ tục cho VÄn phòng y tế
3

Ứng dụng & Selection

Tiêu chuẩn Chương trình Trợ lý y tế chấp nhận

 • Tất cả các khóa há»c phải Äược thông qua vá»i Äiá»m "C" hoặc cao hÆ¡n Äá» có Äủ Äiá»u kiá»n cho chÆ°Æ¡ng trình MA. Há»c sinh có thá» lặp lại các lá»p há»c không Äược thông qua vá»i Äiá»m "C" hoặc tá»t hÆ¡n má»t lần duy nhất, bao gá»m cả viá»c rút tiá»n. Nếu há»c sinh không thành công trong lần ná» lá»±c thứ hai của há», má»t ngoại lá» phải Äược xem xét và do Giám Äá»c ChÆ°Æ¡ng trình MA.
 • Hoàn thành BIO 131 (hoặc BIO 141 và 142) phải á» trong 5 nÄm Äược chấp nhận vào chÆ°Æ¡ng trình MA.
 • Má»t Äiá»m trung bình tích lÅ©y của 2.5 phải Äược duy trì trong tất cả các khóa há»c cụ thá» chÆ°Æ¡ng trình (Các lá»p tuyá»n sinh hạn chế) Äá» tiến Äến các há»c kỳ tiếp theo.
 • Thức Äược chấp nhận vào chÆ°Æ¡ng trình MA Äang chá» cho Äến khi há»c sinh trình bày má»t ná»n kiá»m tra hình sá»± rõ ràng. Các chi phí phát sinh của há»c sinh.
 • Há»c sinh phải có Äược má»t màn hình ma túy nÆ°á»c tiá»u ngẫu nhiên rõ ràng.
 • Sinh viên vá»i má»t trá»ng tá»i bá» kết án và tá»i nhẹ nhất Äá»nh sẽ không Äược chấp nhận vào chÆ°Æ¡ng trình MA.
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

MMCC offers a start that provides something rich and unique. Whether you’re looking to save money on your four-year or advanced educational plans, you’re coming back to college as a non-traditional st ... Đọc thêm

MMCC offers a start that provides something rich and unique. Whether you’re looking to save money on your four-year or advanced educational plans, you’re coming back to college as a non-traditional student, or you want to enter into a career in two years or less through one of our trade, technical, or occupational programs, we’re confident that you’ll Get More at Mid. Đọc ít hơn
tạo sự hài lòng , Harrison + 1 Hơn Ít hơn