Nhân viên văn phòng y tế, sức khỏe, dinh dưỡng và khóa học

Chung

Chương trình mô tả

Khóa học này sẽ mở rộng các khả năng cho những sinh viên mong muốn trở thành nhà dinh dưỡng được chứng nhận và cấp giấy phép nhân viên văn phòng y tế. Những sinh viên này sẽ có thể sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn của họ như là dinh dưỡng và đưa ra lời khuyên chế độ ăn uống cho bệnh nhân khi làm việc trong một môi trường văn phòng y tế.

Cập nhật lần cuối Tháng 9 2015

Giới thiệu về trường

Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses.

Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses. Đọc ít hơn