Phd trong y tế công cộng

Walden University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Phd trong y tế công cộng

Walden University

Đạt được một sự hiểu biết về các yếu tố y tế, xã hội, đạo đức, và kinh tế có ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng thông qua tiến sĩ Walden của chương trình y tế công cộng. Chương trình nghiên cứu tập trung vào này cho phép bạn truy cập vào một mạng lưới đa dạng của các giảng viên giàu kinh nghiệm và học sinh, chuẩn bị cho bạn những công cụ cần thiết để gây ảnh hưởng chính sách xã hội. Vị trí của mình để theo đuổi vị trí lãnh đạo trong học viện hoặc các vai trò trong khu vực công hay tư nhân.

Các tiến sĩ trong chương trình y tế công cộng có hai bài hát được thiết kế để phù hợp với nền và quyền lợi học tập của bạn. Theo dõi tôi, một con đường ngắn hơn để các Tiến sĩ, là dành cho sinh viên những người nắm giữ một Thạc sĩ (MPH) độ y tế công cộng. Theo dõi II là dành cho sinh viên có bằng cử nhân hoặc cao hơn trong một kỷ luật khác với sức khỏe cộng đồng. Chuyên ngành

  • Cộng đồng Giáo dục sức khỏe
  • Dịch tễ học
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 - 8 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - USA Online
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 11 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 12 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Hoa Kỳ - USA Online
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - USA Online
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Hoa Kỳ - USA Online
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 11 2019
Hoa Kỳ - USA Online
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 12 2019
Hoa Kỳ - USA Online
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ