Sư khoa học trong ngành khoa học sức khỏe

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Kết quả học tập:

Sau khi hoàn tất chương trình này, sinh viên sẽ có thể xác định các cấu trúc giải phẫu và mô tả các chức năng của hệ thống quan trọng trong cơ thể con người; được nhận vào một chương trình điều dưỡng; và được chuẩn bị tốt cho các khóa học trong chương trình điều dưỡng hoặc một chương trình đại học 4 năm của sự lựa chọn của họ.

Một tối thiểu là 14 đơn vị thuộc một trong các tùy chọn sau và thêm 6 đơn vị bầu cử là bắt buộc.

Tất cả các khóa học sử dụng để đáp ứng các yếu cho các liên kết trong Nghệ thuật trình độ phải được hoàn tất với một lớp của "C" hoặc tốt hơn.

Cập nhật lần cuối Tháng 4 2017

Giới thiệu về trường

???c thành lâ?p vào n?m 1927, Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Glendale (Glendale Community College) là tr??ng công l?p, ?ào t?o h? hai n?m, thuô?c hê? thô?ng giáo d?c tiê?u bang California. Tr??ng ???c ki?m ... Đọc thêm

???c thành lâ?p vào n?m 1927, Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Glendale (Glendale Community College) là tr??ng công l?p, ?ào t?o h? hai n?m, thuô?c hê? thô?ng giáo d?c tiê?u bang California. Tr??ng ???c ki?m ??nh toàn di?n b?i Hiê?p hô?i các tr??ng ph? thông và ??i h?c mi?n Tây (WASC). Tr??ng Cao ??ng C?ng ??ng Glendale c?p b?ng cao ??ng v? V?n ch??ng và Khoa h?c, ??ng th?i t?o c? h?i v? các ch??ng trình c?p ch?ng ch? ng?n h?n dành cho sinh viên ?áp ?ng ?? yêu c?u. Đọc ít hơn