Tất nhiên dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe

Chung

Chương trình mô tả

Học sinh sẽ mong muốn trở thành nhà dinh dưỡng người có thể đưa vào thực hành những kiến ​​thức thu được từ một nền giáo dục tập trung vào việc duy trì và tăng cường sức khỏe. Sinh viên tốt nghiệp của khóa học này đi vào hoạt động tại các bệnh viện và các cơ sở phúc lợi xã hội, tuy nhiên, có những người đi vào việc làm tại các trung tâm chăm sóc ban ngày và các trường học nhà trẻ, dinh dưỡng người có khả năng để giáo dục trẻ em về dinh dưỡng và sức khỏe.

Cập nhật lần cuối Tháng 9 2015

Giới thiệu về trường

Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses.

Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses. Đọc ít hơn