Tất nhiên về chất lượng công nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm

Chung

Chương trình mô tả

chất lượng

Một nên WHO

Nhằm vào sinh viên tốt nghiệp hoặc sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực dược, hóa chất, sinh học, thú y và bằng tốt nghiệp đại học khác liên quan đến lĩnh vực dược phẩm.

Nó là nhằm mục đích sinh viên tốt nghiệp gần đây hoặc các chuyên gia hành nghề trong các lĩnh vực đòi hỏi một mức độ chuyên môn hóa như một công cụ phát triển chuyên môn.

MỤC TIÊU

Mục tiêu chính của CESIF là đào tạo các chuyên gia có trình độ cao về chuyên môn ở nhiều vị trí kỹ thuật và quản lý được cung cấp bởi các công ty, bổ sung cho các lĩnh vực giảng dạy với một sự chuẩn bị toàn diện và cá nhân hoá cho việc tìm kiếm.

THỜI GIAN

750 giờ. 45 lớp học ảo, hướng dẫn ảo 5 giờ, 450 giờ làm việc cá nhân và 250 giờ để sản xuất của dự án cuối cùng.

TÀI LIỆU

Trong suốt thời gian khóa học, mỗi học sinh sẽ có thể truy cập thông qua Campus ảo, cho tất cả các tài liệu liên quan đến các khu vực dự kiến. Tất cả nội dung của nghiên cứu và tài liệu hỗ trợ cần thiết cho sự phát triển đúng đắn của khóa học được bao gồm.

TUTORIALS

Mỗi học sinh sẽ thực hiện công việc thực tế khác nhau liên quan đến các lĩnh vực chính của khóa học để sau đó được đánh giá bởi các Giám đốc chương trình.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NỘI DUNG

chương trình chuyên gia công nghiệp trong chất lượng dược phẩm, Được chia thành 5 khối để bao gồm tất cả các khía cạnh cần thiết cho sự hình thành của học sinh.

khung pháp lý

 1. thị trường tích hợp, các thỏa thuận công nhận lẫn nhau và cung ứng toàn cầu.
 2. quy định chất lượng trong lĩnh vực dược phẩm. CGMP / FDA, ISPE ICH; ISO 9001. thách thức hiện tại và hài hòa các khung pháp lý. Mỹ cGMP / FDA, ISPE ICH; ISO 9001.
 3. Vai trò của chất lượng trong một công ty dược phẩm. Kể từ khi phát triển hoặc mua lại của một sản phẩm (Do siêng năng) cho ngừng. quản lý vòng đời từ quan điểm của chất lượng. cấu trúc ngang.
 4. Các loại phòng thí nghiệm dược phẩm.

MÔI TRƯỜNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 1. Chức năng, tổ chức kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm. Tài liệu tham khảo quy định.
 2. Phòng thí nghiệm trình độ thiết bị và xác nhận của phương pháp phân tích.
 3. nghiên cứu sự ổn định.
 4. Làm sạch kiểm chứng thực để bổ sung cho quá trình xác nhận.

MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT: CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG

 1. Tài liệu. Mô tả về tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, hệ thống từ sổ tay chất lượng, chính sách, thủ tục, vv ... viết kỹ thuật và thực hành tài liệu thích hợp.
 2. , Ngoài, kiểm toán nội bộ của nhà cung cấp và cơ quan quản lý.
 • Chuẩn bị và thực hiện các cuộc kiểm toán.
 • Tiếp nhận và quản lý của một kiểm toán.
 • Báo cáo kiểm toán và biện pháp khắc phục như ứng phó với một báo cáo kiểm toán.
Quản lý lỗi: sai lệch, điều tra, khắc phục và hành động phòng ngừa.
<ul>
 • định nghĩa; quan hệ; kiểm tra tính hiệu quả và số liệu.
 • <li>  c&aacute;c c&ocirc;ng c&#7909; nghi&ecirc;n c&#7913;u 5W; Ishikawa. Ph&aacute;t tri&#7875;n c&#7911;a Ishikawa. vai tr&ograve; l&atilde;nh &#273;&#7841;o trong vi&#7879;c qu&#7843;n l&yacute; qu&aacute; tr&igrave;nh leo thang l&#7895;i. Y&#7871;u t&#7889; quan tr&#7885;ng trong s&#7921; th&#7845;t b&#7841;i qu&#7843;n l&yacute; th&ocirc;ng tin li&ecirc;n l&#7841;c th&agrave;nh c&ocirc;ng. qu&#7843;n l&yacute; s&#7843;n ph&#7849;m kh&ocirc;ng ph&ugrave; h&#7907;p.</li>
  

  quản lý rủi ro.

  C&ocirc;ng c&#7909;: ICH, FMEA. L&agrave;m th&#7871; n&agrave;o &#273;&#7875; ph&aacute;t tri&#7875;n m&#7897;t ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; thi&#7871;t l&#7853;p c&aacute;c h&agrave;nh &#273;&#7897;ng gi&#7843;m thi&#7875;u r&#7911;i ro. thi&#7871;t b&#7883; nh&acirc;n l&#7921;c v&agrave; c&ocirc;ng c&#7909;.
   &#273;&agrave;o t&#7841;o nh&acirc;n vi&ecirc;n.
  &#272;&agrave;o t&#7841;o v&agrave; ph&aacute;t tri&#7875;n ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh. T&#7915; tuy&#7875;n d&#7909;ng &#273;&#7875; th&uacute;c &#273;&#7849;y c&aacute;c quy &#273;&#7883;nh tu&acirc;n th&#7911;. &#273;&agrave;o t&#7841;o c&#7909; th&#7875; k&#7871; ho&#7841;ch cho c&aacute;n b&#7897; chuy&ecirc;n m&ocirc;n (Ph&#7909; l&#7909;c 16) v&agrave; k&#7929; thu&#7853;t vi&ecirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhi&#7879;m ...
  

  môi trường sản xuất đảm bảo chất lượng: quá trình dược

  1. Định nghĩa của quá trình dược Validation Master. Chiến lược xác nhận dự án phát triển quy trình dược phẩm. Định nghĩa các thông số kiểm soát tới hạn và các thuộc tính chất lượng quan trọng
  2. Trình độ chuyên môn của thiết bị, cơ sở vật chất và dịch vụ. FAT / SAT comissioning; ISPE. IQ / OQ, PQ. HVAC: Phụ lục I và ISO 14644-1 Hạt đếm: 2015; Nước dược: Nước tinh khiết, nước pha tiêm và hơi nước tinh khiết. Thiết kế quan hệ kế hoạch đánh giá trong bưa ăn qua loa và trưởng thành.
  3. dược phẩm, rắn, hình thức vô trùng và dạng bào chế khác. Mô tả quá trình sản xuất và tá dược thông thường. quần áo; hạt nhân, container, quá trình ổn định.

  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG môi trường LABORATORIES phi sản thương nhân, môi giới và PHARMACEUTICALS KHO

  1. Tốt Distribution Practice. Auditorias GDP. quy định mới. Ủy ban Châu Âu Hướng dẫn của 05 tháng 11 năm 2013 về phân phối thực hành tốt của các sản phẩm thuốc dùng cho người (2013 / C 343/01). Mới chỉ chống hàng giả. dòng chết cho châu Âu vào tháng 2 năm 2019, một thách thức đối với lĩnh vực này. định danh duy nhất và ma trận dữ liệu.
  2. Hệ thống chất lượng phòng thí nghiệm nhà nhập khẩu và nhà nhập khẩu phi thương nhân. GMP kiểm toán và GDP.
  3. khái niệm trang web của Virtual Sản xuất "trang web sản xuất ảo (Chất lượng bên ngoài)" Sản xuất bởi bên thứ ba. các nhà sản xuất hợp đồng chất lượng. Trong vs Cấp phép sản xuất riêng. thỏa thuận kỹ thuật: đối tác, nhà sản xuất / giải phóng. sự liên kết hệ thống chất lượng với các nhóm thứ ba.
  4. kho dược phẩm.

  HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

  Trong triết lý giáo dục của CESIF và như là một bổ sung đào tạo, CESIF ON LINE cung cấp sinh viên của mình sau khi hoàn thành thỏa đáng thời gian đào tạo của họ, khả năng có sự phục vụ của một hỗ trợ nghề nghiệp chuyên nghiệp (chuyên online Job Search Consultant) mà định kỳ gửi mỗi học sinh những Mời công việc phù hợp với hồ sơ của bạn và được coi là hấp dẫn đối với sự phát triển của sự nghiệp của mình.

  NGHỀ NGHIỆP

  Khóa học này được thiết kế để phát triển đầy đủ các kỹ năng chuyên nghiệp của sinh viên trong các lĩnh vực sau đây của chuyên gia:

  • Sản xuất và tiếp thị bản thân.
  • Tư vấn và dịch vụ tư vấn.
  • Các nhà cung cấp nguyên liệu.
  • Sản xuất cho bên thứ ba.
  • Nhập khẩu mỹ phẩm.
  • Phân tích và hóa lý và kiểm soát mocrobiológico.
  • Bằng chứng về hiệu quả.
  • Comercializadoras.
  ngành

  cả hai lớp lý thuyết và thực tiễn để chỉ đạo tương lai nghề nghiệp của họ đối với các phòng ban nghiệp sau đây của các công ty dược phẩm trên toàn thế giới:

  • kiểm soát chất lượng.
  • Quy định và an toàn của mỹ phẩm.
  • Sản xuất.
  • Mua sắm.
  • R & D.
  • kỹ thuật thương mại.
  • Những người khác.
  khu vực
  Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

  Giới thiệu về trường

  CESIF es una institución privada nacida en 1990, cuya actividad está centrada en las industrias farmacéutica, parafarmacéutica, biotecnológica, alimentaria, química, cosmética y – en general – en todo ... Đọc thêm

  CESIF es una institución privada nacida en 1990, cuya actividad está centrada en las industrias farmacéutica, parafarmacéutica, biotecnológica, alimentaria, química, cosmética y – en general – en todos los sectores afines relacionados con la sanidad. Đọc ít hơn
  Tây Ban Nha trực tuyến