Thạc sĩ Quản lý - Chuyên ngành Quản lý Dịch vụ Y tế

Chung

Có sẵn 3 địa điểm

Chương trình mô tả

Bằng Thạc sĩ Quản lý với Chuyên ngành Quản lý Dịch vụ Y tế mong muốn giúp phát triển đa dạng sinh viên kỹ năng tư duy phê phán, sáng tạo, phát triển kiến thức và kỹ năng ứng dụng trong Quản lý Dịch vụ Y tế.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình sẽ là một học giả chuyên nghiệp được đào tạo với các kỹ năng để thực hiện thành công tại quản lý cấp trung của các tổ chức dịch vụ y tế.

Chương trình sẽ phân biệt chính nó bằng cách tốt nghiệp các chuyên gia song ngữ hoàn toàn với cái nhìn toàn diện về hệ thống dịch vụ y tế. Ngoài ra, các khóa học của chương trình sẽ bao gồm các khóa học khác về đánh giá chương trình y tế, kiểm soát chất lượng và chi phí trong khi phát triển các kỹ năng ra quyết định trong bối cảnh cung cấp dịch vụ y tế.

Cuối cùng, sinh viên sẽ có được kiến thức đạo đức và pháp lý để thực hành nghề nghiệp của mình trong một môi trường dịch vụ y tế hợp pháp và đạo đức cao.

Mục tiêu của Chương trình

 • Cung cấp một chương trình giảng dạy hiện đại và hiện đại trong khuôn khổ khái niệm sẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh và các kỹ năng cơ bản cần thiết để thực hiện ở cấp quản lý cấp trung trong các tổ chức dịch vụ y tế.
 • Phát triển các chuyên gia trong quản lý dịch vụ y tế với cái nhìn toàn diện và các kỹ năng, năng lực cần thiết để thực hiện quản lý trong các tổ chức dịch vụ y tế.
 • Góp phần giáo dục và đào tạo các chuyên gia có khả năng phát triển các chiến lược sáng tạo và hiệu quả về chi phí nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế do các tổ chức cung cấp.
 • Thúc đẩy giáo dục của các chuyên gia với một tầm nhìn toàn diện và với các kỹ năng để thích ứng tích cực và chủ động với những thay đổi trong xã hội.
 • Giáo dục các chuyên gia với các kỹ năng cần thiết để đánh giá môi trường một cách chiến lược và đánh giá tác động của những thay đổi trong chất lượng dịch vụ y tế.
 • Phát triển trong sinh viên các kỹ năng nghiên cứu cần thiết, kiến thức chuyên ngành về tài nguyên thông tin trong lĩnh vực dịch vụ y tế.
 • Cung cấp các kỹ năng quan sát và phân tích cần thiết để áp dụng kiến thức lý thuyết vào các trường hợp cụ thể và có được thông tin thực tế và có thể sử dụng.
 • Thúc đẩy sự phát triển của các nhà lãnh đạo quản lý đạo đức, năng động và sáng tạo sẽ tăng thêm giá trị cho các tổ chức và dịch vụ y tế.
 • Phát triển các chuyên gia có kỹ năng làm việc hợp tác, giao tiếp và giải quyết xung đột sẽ duy trì sự gắn kết và năng suất của nhóm trong bối cảnh các tổ chức dịch vụ y tế.
 • Giáo dục các chuyên gia có tầm nhìn rõ ràng và tích hợp về hành vi của con người và ảnh hưởng của nó đối với sự thay đổi của tổ chức.
 • Chương trình sẽ đào tạo các chuyên gia có tầm nhìn để thực hiện các phong cách lãnh đạo và quản lý sáng tạo, đạo đức và sáng tạo để tận dụng các cơ hội mới để phát triển và phát triển các tổ chức dịch vụ y tế ở cấp tiểu bang, quốc gia và quốc tế.
 • Giáo dục các chuyên gia song ngữ có khả năng cung cấp dịch vụ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và giúp các tổ chức dịch vụ y tế phục vụ dân số đa dạng về văn hóa.
Trình tự ngoại khóa Tín dụng
Các khóa học cốt lõi / chuyên nghiệp 24
Các khóa học chính 18
Toàn bộ 42

128555_medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpegMã vạch / Pexels

Chương trình giáo dục

Thành phần cốt lõi (24 Tín chỉ)

 • Hành vi tổ chức của HESM 500-O
 • Lập kế hoạch chiến lược HESM 510-O trong các tổ chức dịch vụ y tế
 • HESM 520-O Nguyên tắc cơ bản về kế toán và tài chính trong các dịch vụ y tế
 • Nền kinh tế HESM 530-O trong thị trường chăm sóc sức khỏe
 • Hệ thống thông tin dịch vụ y tế HESM 540-O
 • Phương pháp nghiên cứu HESM 550-O trong quản lý dịch vụ y tế
 • HESM 560-O Ứng dụng sinh học
 • Nguyên tắc cơ bản của dịch tễ học HESM 570-O

Các khóa học chính (18 tín chỉ)

 • Đánh giá cơ bản về dịch vụ y tế của HEMG 600-O
 • Các vấn đề pháp lý và đạo đức của HEMG 610-O trong việc đánh giá các dịch vụ y tế
 • Quản lý chất lượng HEMG 620-O trong các dịch vụ y tế
 • Phân tích HEMG 630-O về các mô hình đánh giá chương trình
 • Chiến lược hiệu quả của HEMG 640-O trong đánh giá dịch vụ y tế
 • Dự án cuối cùng của HEMG 650-O: Phát triển mô hình đánh giá dịch vụ y tế

* Kỹ năng ngôn ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ được đánh giá bằng bài kiểm tra xếp lớp. Các khóa học ngôn ngữ bổ sung có thể cần thiết theo điểm số của học sinh trong các bài kiểm tra xếp lớp. Nếu sinh viên đủ điều kiện cho các khóa học ngôn ngữ chuẩn bị hoặc khóa học ngôn ngữ phát triển, họ phải đăng ký các khóa học ngay lập tức để tăng hiệu suất học tập bằng ngôn ngữ. Học sinh phải tuân thủ tất cả các yêu cầu chứng nhận của cơ quan tiểu bang và địa phương đối với bằng cấp.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse comm ... Đọc thêm

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Đọc ít hơn
Miami Lakes , Tampa , Orlando + 2 Hơn Ít hơn