Bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng / Thạc sĩ Khoa học Quản lý và Hành vi Tổ chức (MSMOB) trực tuyến cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy thay đổi hành vi tổ chức, xác định các lĩnh vực để cải thiện sức khỏe cộng đồng và lập kế hoạch chiến lược.

Chương trình cấp bằng trực tuyến kép của bạn sẽ trang bị cho bạn để dẫn đầu các dự án liên quan đến:

  • An toàn nơi làm việc
  • Vấn đề sức khỏe và phúc lợi của nhân viên
  • Thiết kế chính sách cho dân số đa dạng
  • Quản lý thay đổi
  • Áp dụng các giải pháp đạo đức cho các vấn đề và thách thức chăm sóc sức khỏe
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại Benedictine University Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 15, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
42 tháng
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date