Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Antigua, Antigua và Barbuda 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Saint John's. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Saint John's đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Saint John's

Địa điểm
Antigua và Barbuda
Saint John's
Đại học Y khoa của Đại học Hoa Kỳ (AUA) là một tổ chức dành để tạo ra các thế hệ bác sĩ tương lai phục vụ cộng đồng mà họ đại diện. Những cộng đồng ...
Được thành lập vào năm 1982, Đại học Khoa học Y tế Antigua (UHSA) nằm trong Dowhill, Piccadilly Antigua là một tổ chức học tập xuất sắc dành riêng cho...