Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Belo Horizonte, Brasil 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Belo Horizonte. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Belo Horizonte đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Belo Horizonte

Địa điểm
Brasil
Belo Horizonte
lịch sử Được thành lập vào năm 1965, UNINCOR bắt đầu như là một Khoa Triết học, Khoa học và Văn chương và năm 1975 đã thông qua Viện Đại học Khoa học,...