We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Áo

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Áo 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Innsbruck, Áo

    Fh gesundheit tạo ra và truyền đạt kiến thức trong lĩnh vực y tế và xã hội ở trình độ đại học. Khi làm như vậy, fh gesundheit đã thành công trong việc hoàn thành nhiệm vụ cung cấp cho các tổ chức xã hội và y tế của Tyrolean và liên kết nó với nội dung và sự phát triển học thuật hơn nữa trong lĩnh vực chuyên môn một cách có ý nghĩa.