We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Antigua và Barbuda

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Antigua và Barbuda 2024

Số lượng tổ chức: 2
  • Saint John's, Antigua và Barbuda

  American University of Antigua Hoa Kỳ (AUA) là một trường y tế quốc tế được công nhận chuyên cung cấp nền giáo dục y tế có chất lượng cao nhất, với trọng tâm là tăng đại diện thiểu số và đa dạng chủng tộc trong giáo dục y tế và lực lượng bác sĩ.

  • Saint John's, Antigua và Barbuda
  • Chicago, Hoa Kỳ
  • + 1 hơn

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...