Keystone logo
Estonia

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Estonia 2024

Số lượng tổ chức: 2
    • Tallinn, Estonia

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

    • Tartu, Estonia

    Là m?t hình m?u, chúng tôi tác ??ng ??n hành vi s?c kh?e c?ng ??ng c?a chúng tôi và ??nh hình m?t môi tr??ng s?ng lành m?nh, tích h?p nhi?u l?nh v?c ch?m sóc s?c kh?e trong nghiên c?u và nghiên c?u và phát tri?n, và chúng tôi tham gia vào quá trình ??a ra quy?t ??nh v? chính sách ch?m sóc s?c kh?e. Khi h?c và làm vi?c t?i Tr??ng, chúng tôi t?o ra m?t môi tr??ng ?? m?i ng??i ti?p thu ki?n th?c, k? n?ng, thái ?? giúp c?ng ??ng g?n k?t h?n và tác ??ng ??n nó và ?óng góp cho s? phát tri?n c?a Estonia.