Keystone logo
Cộng hòa Nam Phi

Các trường đại học tốt nhất cho Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Cộng hòa Nam Phi 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Ga-Rankuwa, Cộng hòa Nam Phi

    SMU được thành lập khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Đào tạo, Tiến sĩ Blade Nzimande, theo mục 20 của Đạo luật Giáo dục Đại học 1997 (Đạo luật 101 năm 1997) ban hành Sefako Makgatho Health Sciences University (SMU) trong SA Chính phủ Công báo số: 37658 ngày 16 tháng 5 năm 2014.