We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

48 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Dược vật học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dược học
  • Dược vật học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (48)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Dược vật học

Nghiên cứu trong lĩnh vực dược học có thể ảnh hưởng đến việc điều trị và phòng ngừa bệnh tật hoặc nêu bật những nguy cơ tiềm ẩn của các chất hoá học khác nhau. Sinh viên có bằng cấp dược học có thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực y khoa hoặc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác.