Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology Online

Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology Online

Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology Online

Giới thiệu

Khoa Giáo dục và Tâm lý học sau Đại học Pepperdine (GSEP) cung cấp các chương trình học tập sáng tạo dành riêng cho việc xây dựng học giả-những người thực hành thông qua học tập thực hành. Chúng tôi định hình những cá nhân sẽ là chất xúc tác cho cảm hứng và sự thay đổi. Khoa Giáo dục và Tâm lý học sau Đại học Pepperdine (GSEP) là một cộng đồng học tập sáng tạo, nơi giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc các nền văn hóa và quan điểm khác nhau làm việc hợp tác để thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập, mục đích xã hội, dịch vụ có ý nghĩa và sự hoàn thiện cá nhân. Là một trường sau đại học trong một trường đại học Cơ đốc giáo, GSEP nỗ lực giáo dục và thúc đẩy sinh viên đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các ngành nghề giúp cải thiện và làm phong phú cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Tại GSEP, chúng tôi đón nhận sự đa dạng của con người — mà chúng tôi tin rằng đó là sự thể hiện tự nhiên của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời — trong công việc của chúng tôi để thúc đẩy học tập và phục vụ. Các tiến bộ của GSEP bền vững và ủng hộ cho sự thông thạo đa văn hóa. Các chiến lược để hoàn thành sứ mệnh này là:

  • Thúc đẩy bài diễn thuyết đánh giá nền tảng, kinh nghiệm và quan điểm của mỗi thành viên;
  • Tuyển dụng, giữ lại, và thúc đẩy sinh viên, nhân viên và giảng viên đa dạng;
  • Xây dựng các mô hình giáo trình thực hành trong môi trường giáo dục và tâm lý;
  • Và tiếp cận với các cộng đồng rộng lớn hơn để thúc đẩy sự hiểu biết và tạo điều kiện cho các giải pháp cho các thách thức đa dạng.

Tinh thần, năng lượng và hành động của chúng ta sẽ là nguồn cảm hứng cho cộng đồng giáo dục và tâm lý học.

Địa điểm

  • Los Angeles

    Howard Hughes Center 6100 Center Drive, CA 90045, Los Angeles

    Câu hỏi