Keystone logo
University of Alaska Anchorage School of Education

University of Alaska Anchorage School of Education

University of Alaska Anchorage School of Education

Giới thiệu

Trường Giáo dục tại Đại học Alaska Anchorage sẽ tổ chức chuyến thăm công nhận của Hội đồng Chứng nhận Chuẩn bị cho Nhà giáo dục (CAEP) vào tuần ngày 15 tháng 3 năm 2021. Các bên quan tâm được mời gửi nhận xét của bên thứ ba cho nhóm trang web. Xin lưu ý rằng các nhận xét phải giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến chất lượng của các chương trình giáo dục chuyên nghiệp được cung cấp và phải nêu rõ mối quan hệ của bên đó với nhà cung cấp (ví dụ: sinh viên tốt nghiệp, hiện tại hoặc cựu giảng viên, người sử dụng lao động của sinh viên tốt nghiệp).

Chúng tôi chuẩn bị cho các nhà giáo dục và hỗ trợ việc học tập suốt đời của các chuyên gia để nắm bắt sự đa dạng và mạnh mẽ về trí tuệ và đạo đức, kiên cường, và đam mê trong công việc của họ với những người học, gia đình và cộng đồng ở Alaska.

Địa điểm

  • Anchorage

    Providence Drive,3211, 99508, Anchorage

    Các chương trình

    Câu hỏi