Keystone logo
University of Texas Health Science Center at Houston School of Biomedical Informatics

University of Texas Health Science Center at Houston School of Biomedical Informatics

University of Texas Health Science Center at Houston School of Biomedical Informatics

Giới thiệu

Là một nhà lãnh đạo học thuật toàn cầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và tin học cho y học và chăm sóc sức khỏe, Trường Tin học Y sinh (SBMI) tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại Houston (UTHealth) đang giúp thế giới định hình lại tương lai về y học và chăm sóc sức khỏe thông qua sự tham gia tích cực vào Cách mạng AI.

Tại SBMI, chúng tôi thu thập, xử lý và chuyển đổi dữ liệu — từ phân tử đến quần thể — thành thông tin, kiến thức và trí tuệ có thể hành động; chúng tôi đào tạo các nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và người giải quyết vấn đề hiện tại và tương lai trên khắp Texas, quốc gia và thế giới; và chúng tôi phá vỡ, chuyển đổi và đổi mới để tìm ra những khám phá y sinh, cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh bằng cách thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng nổi bật và phát triển các sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin có tác động.

Địa điểm

  • Fannin Street,7000, 77030, Houston

Câu hỏi