Keystone logo

6 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Khoa học về khuyết tật Khuyết tật thể chất 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Khoa học về khuyết tật
  • Khuyết tật thể chất
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Khoa học về khuyết tật Khuyết tật thể chất

Học sinh quan tâm đến việc tìm hiểu về khuyết tật có thể được hưởng lợi từ việc hoàn thành chương trình khuyết tật thể chất. Trong suốt quá trình học, sinh viên có thể học cách khuyết tật ảnh hưởng đến các cá nhân, cả về thể chất và tinh thần, và cách lãnh đạo các nhóm giúp đỡ những người khuyết tật.