Keystone logo

10 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nghiên cứu y sinh Vi sinh y học Virus học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Nghiên cứu y sinh
  • Vi sinh y học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Nghiên cứu y sinh Vi sinh y học Virus học

Virus học nghiên cứu cách virus lây lan, phát triển, thích nghi và chết. Điều này bao gồm một nghiên cứu về y học, sinh học và di truyền học. Sau khi hoàn thành, sinh viên tốt nghiệp có thể tìm việc làm trong bệnh viện, phòng thí nghiệm nghiên cứu và chính phủ.